Ogłoszenie 1/2017/10.1.2

Informacje o ogłoszeniu
w ramach projektu pn. „Utworzenie żłobka w Centrum Medyczno-Opiekuńczym Inparco w Kędzierzynie-Koźlu”

Termin składania ofert
do dnia 14-12-2017

Nazwa zamawiającego
Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Inparco

Numer ogłoszenia
1/2017/10.1.2

Miejsce i sposób składania ofert
Oryginał oferty w wersji papierowej, przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami, zwany dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres Zamawiającego w kopercie zaadresowanej z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż dźwigu osobowego w obiekcie żłobka przy Inparco w Kędzierzynie-Koźlu” w terminie do dnia 14.12.2017 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, pokój rejestracji – parter.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Banasik, Maja Banasik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 600 318 527, od poniedziałku do piątku 7:00 – 14:00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Oferenci są zobowiązani do zapoznania się z pełną treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do Informacji o ogłoszeniu.
Zamawiający Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Inparco z siedzibą: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Powstańców 70, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:
– dostawy nowej platformy dźwigowej,
– montażu z dostarczeniem pełnej dokumentacji urządzenia, niezbędnej do dopuszczenia dźwigu do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w budynku przyszłego żłobka przy Inparco w Kędzierzynie-Koźlu.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Zamawiający: Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Inparco z siedzibą: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Powstańców 70, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dwuetapowych:
– dostawy nowej platformy dźwigowej,
– montażu z dostarczeniem pełnej dokumentacji urządzenia, niezbędnej do dopuszczenia dźwigu do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia realizowanego i rozliczanego dwuetapowo jest dostawa i montaż nowej platformy dźwigowej w szybie budynku przyszłego żłobka przy Inparco z siedzibą 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 68b. Elementem zamówienia jest także dostarczenie pełnej dokumentacji urządzenia, niezbędnej do dopuszczenia dźwigu do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), wykonanie próby odbiorowej i rozruch urządzenia dźwigowego, wykonanie formalności związanych z rejestracją platformy w UDT (bez wniesienia opłaty rejestracyjnej, którą ponosi użytkownik urządzenia) oraz sporządzenie pełnej dokumentacji techniczno-odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej instalacji platformy i protokołów pomiarów ochronnych instalacji.
Montaż nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (obecnie na etapie postępowania w organie administracji architektoniczno-budowlanej).
Wykonawca zobowiąże się w zapisach umowy do zapewnienia części w ramach gwarancji oraz odpłatnego serwisu części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego.
Parametry szybu:
– mieszczące platformę o wymiarach min. 1000 mm x 1467 mm,
– wymagane: automatyczne oświetlenie szybu.
Parametry dźwigu / platformy / drzwi:
-dźwig – platforma osobowa o wymiarze min. 1000 mm x 1467 mm, napęd śrubowy, udźwig min. 400 kg, prędkość min. 0,15 m/s, przyłącze elektryczne Fal. 3x400V, 50÷60 Hz, 16A, miękki start, 4 przystanki, 4 drzwi, podszybie 50 mm, wysokość podnoszenia min. 10 230 mm, wysokość ponad najwyższym przystankiem 2 900 mm, dźwig montowany wewnątrz.
Ponadto dźwig powinien posiadać poniższe cechy:
– profile narożne naturalnie anodowane aluminium,
– szyb dźwigu z metalowych paneli z aluminiowymi profilami narożnymi,
– dach i sufit w kolorze: preferowany biały,
– platforma lakierowana proszkowo w osłonach ściany pionowej,
– panel sterowania: uchwyt, listwa przeciwzakleszczeniowa z anodowanego aluminium,
– awaryjne opuszczanie platformy,
– automatyczne oświetlenie LED na platformie,
– łączność GSM dwustronna,
– drzwi: kasety wezwań przy drzwiach, domykacz aluminiowy światło otworu szer. 900 mm, wys. 2000 mm.
Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.
Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie oględzin miejsca montażu nowej windy w budynku planowanego żłobka przy Inparco.

Kod CPV
42416100-6
45313100-5

Nazwa kodu CPV
Windy
Instalowanie wind

Harmonogram realizacji zamówienia
Data ogłoszenia zapytania: 23.11.2017 r. Data składania ofert: 14.12.2017 r. Data rozstrzygnięcia postępowania: 14.12.2017 r. Data wykonania usługi: dwuetapowo: do 20.12.2017 r. oraz do 30.04.2018 r.
Załączniki
–  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2
Załącznik nr 3 – projekt umowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru Cena – waga 100% Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny: S = [(C min / C oferty ) x 100] Gdzie: S – ilość punktów przyznanych danej ofercie C min – najniższa całkowita cena brutto C oferty – cena całkowita brutto z badanej oferty Łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 dla jednej oferty.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa
Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Inparco

Adres
ul. Powstańców 70
47-220 Kędzierzyn-Koźle
opolskie , Kędzierzyn-Koźle

Numer telefonu
+48 600 318 527
Fax
+48 77 4832144
NIP
7491456019

Tytuł projektu
„Utworzenie żłobka w Centrum Medyczno-Opiekuńczym Inparco w Kędzierzynie-Koźlu”

Numer projektu
RPOP.10.01.02-16-0017/17

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY podana w pliku pdf pod tym linkiem